• Kontakt Schüle Druckguss

Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Sme veľmi radi, že ste navštívili našu webovú stránku a že sa zaujímate o spoločnosť skupina Schüle. Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov a chceme, aby ste sa pri prezeraní našich internetových stránok cítili príjemne. V nasledujúcej časti by sme vás preto chceli informovať o spôsobe narábania s vašimi osobnými údajmi v spoločnosti skupina Schüle.


1. Základné ustanovenia

Spoločnosť skupina Schüle zhromažďuje, ukladá a spracúva vaše osobné údaje iba v prípade, ak je to povolené na základe zákonných predpisov alebo ak jej na to dáte svoj súhlas.

V zásade platí, že našu internetovú stránku môžete používať bez toho, aby ste nám pritom museli priamo poskytnúť svoje osobné údaje. Na používanie ďalších, s touto lokalitou prepojených webových stránok spoločnosti skupina Schüle, ako je napríklad oblasť pre zákazníkov, si môžeme od vás v prípade potreby vyžiadať osobné informácie, ako napr. vaše meno používateľa a vaše heslo, aby sme tak mohli overiť vaše oprávnenie a mohli vám rýchlo a prehľadne poskytnúť požadované služby.

Podrobné informácie o službách ponúkaných na stránke www.schuele.sk sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak je pri službách, ktoré sú ponúkané na ďalších s touto lokalitou prepojených webových stránkach, potrebné vyhlásenie o ochrane údajov, je odkaz naň uvedený na takýchto stránkach.


2. Údaje získavané, keď využívate naše služby


2.1 Súbor s protokolom

Niektoré údaje sa sprístupnia automaticky a z technických dôvodov už vtedy, keď prejdete na našu webovú stránku. Medzi ne patria údaje protokolov daného webového servera. Pri každom vašom prístupe na niektorú stránku z našej ponuky a pri každom otvorení súboru sa prístupové údaje o tomto procese uložia do súboru s protokolom na našom serveri. Každý údajový záznam obsahuje:

  • stránku, z ktorej bol súbor vyžiadaný,
  • názov súboru, dátum a čas jeho vyžiadania,
  • stav prístupu (súbor prenesený, súbor sa nenašiel a pod.),
  • popis typu použitého webového prehliadača,
  • adresu IP, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ pripojenia.


  Adresa IP vášho počítača sa pritom uloží iba na dobu trvania vášho používania danej internetovej stránky a následne sa bezodkladne odstráni alebo sa pomocou skrátenia anonymizuje. Zvyšné údaje sa uložia na obmedzenú dobu, resp. maximálne na 30 dní.


  2.2 Súbory cookie

  Na internetovej stránke www.schuele.sk nevyužíva skupina Schüle súbory cookies.

   

  Niekedy používame na zobrazenie obsahu služby tretích strán (Google webfonts, Google mapy). K vyvolaniu obsahov je potrebné zachytiť treťou stranou IP adresu vyhľadávajúceho používateľa, pretože iba vtedy je možné, aby bol externý obsah prenesený do prehliadača používateľa.

  Do akej miery použije tretia strana IP adresu na ďalšie účely sa môžete dočítať v pravidlách ochrany osobných údajov tretej strany.

  https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de  

   

  3. Bezpečnosť


  Spoločnosť skupina Schüle vykonáva technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov, ktoré sú spravované našou spoločnosťou. Vaše údaje sú dôsledne chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.


  4. Kontakt

  Kontrolu nad všetkými osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli online, máte stále vy. Na požiadanie vám veľmi radi poskytneme v písomnej forme a bezplatne informácie o tom, či sú u nás uložené vaše osobné údaje a o aké údaje ide. Týmto spôsobom môžete požiadať aj o odstránenie svojich osobných údajov uložených v našej spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto údaje potrebné na uskutočnenie zmluvných vzťahov medzi vami a našou spoločnosťou, prípadne ak nám zákony prikazujú takéto údaje uchovávať.

   

   

   

  Schüle Slovakia, s.r.o., ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

   

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

   

  Účel spracovania osobných údajov v kamerovom informačnom systéme:

  V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku

  Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom

  Zoznam osobných údajov: záznam z kamier

  Právny základ spracovania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa

  Kategórie príjemcov: Súdy, OČTK - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

  Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

   

  Lehoty na vymazanie osobných údajov:   video záznam               -   72 hodín

   

  Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

  Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa a taktiež ochrana majetku, života dotknutých osôb.

  Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

  Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

  Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

   

  Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

   

   


  Svoje otázky a podnety, a to pokojne aj z iných oblastí ochrany údajov, pošlite na adresu:

   

  Schüle Slovakia, s.r.o.

  E-mail: webmaster@ schuele.sk
  Teplická 3860/34A
  058 01 Poprad
  Slovensko
  Telefón: +421 (0) 52 7864-100
  Fax: +421 (0) 52 7864-199

   

  Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.