O nás

Tlaková zlievareň Schüle Slovakia vznikla v roku 1999 ako dcérska spoločnosť nemeckej tlakovej zlievarne Julius Schüle Druckguss GmbH (www.schuele.de). Vyrábame tlakové odliatky z hliníkových zliatin pre automobily a pre automatizačnú techniku. V súčasnosti zamestnáva Schüle Slovakia 360 zamestnancov a svojím obratom neustále rastie.

Využívame 60-ročné skúsenosti našej materskej firmy v tlakovom odlievaní a používame najmodernejšie technológie, ktoré nám umožňujú vyrábať odliatky s vysokou presnosťou rozmerov a kvalitou ich vnútornej štruktúry. Odlievame z nekonvenčných materiálov a pri odlievaní dosahujeme presnosti, na ktoré sa štandardne používa technológia obrábania. Podľa želania dodávame hotové obrobky pripravené na montáž a montážne celky.

Itegrovaným systémom riadenia, certifikovaným podľa noriem ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007 zabezpečujeme kvalitu našej výroby, ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

V rámci sociálneho programu pre zamestnancov poskytujeme bezplatnú dopravu do práce, vstupenky na kultúrne, športové a spoločenské podujatia, prispievame zamestnancom na rehabilitačné služby a na stravu v podnikovej jedálni. Pravidelne organizujeme zimný športový deň, family day, tenisový turnaj, mikulášsky program a vianočný večierok pre všetkých zamestnancov.

 Politika Schüle Slovakia

Náš systém riadenia slúži na to, aby sme boli úspešní na trhu a plnili požiadavky našich zákazníkov. To znamená, že sa snažíme konať hospodárne a efektívne, pričom sa chceme vyvarovať chybám. Slabé miesta a riziká sa snažíme včas odhaliť a odstrániť účinnými opatreniami. Systém riadenia neustále vyvíjame a zlepšujeme.

Perspektíva u zákazníkov

Podnik riadime z pohľadu zákazníkov a trhu.

•  Kvalita je pre nás komplexné plnenie požiadaviek a prianí našich zákazníkov.
•  Dodržiavanie dohôd a termínov má pritom rozhodujúci význam pre našu
   dôveryhodnosť.
•  Naši zákazníci posudzujú v konečnom dôsledku kvalitu našej práce.
•  Neustálou optimalizáciou našich postupov a činností chceme riziká nekvalitných
   výrobkov, environmentálne vplyvy a riziká bezpečnosti práce včas odhaliť,
   zhodnotiť a pomocou účinných opatrení odstrániť alebo obmedziť.

Hospodárska perspektíva

Podnik riadime tak, aby sa podľa možností zlepšoval hospodársky výsledok.

•  Predchádzanie a prevencia voči chybám má prioritu pred následným
   odstraňovaním nedostatkov.
•  Pri zohľadnení hospodárnosti chceme používať čo najlepšie technológie, aby sme
   zabezpečili požadovanú kvalitu, obmedzili environmentálne vplyvy a zaistili
   bezpečnosť práce našich zamestnancov a pritom znižovali náklady.
•  Dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia
   a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidelne hodnotíme.

Perspektíva zamestnancov a spoločnosti

Zamestnanci plnia ciele hospodárskej perspektívy a perspektívy u zákazníkov.

•  Všetci naši zamestnanci sú súčasťou systému riadenia. Pochopenie a prijatie
   úloh, cieľov a opatrení pre zlepšenie organizácie procesov a kvality výrobkov, ako
   aj čerpanie poznatkov z minulosti vedúcimi pracovníkmi, je predpokladom nášho
   úspechu.
•  Poznanie environmentálnych aspektov, ich vplyvov a bezpečnostných a
   zdravotných rizík nás zaväzuje voči našim zamestnancom a voči spoločnosti
   k aktívnej ochrane životného prostredia a k aktívnej prevencii v bezpečnosti
   a ochrane zdravia pri práci.
•  Informovanosťou a školeniami chceme zvýšiť zmysel zamestnancov pre
   ekologické konanie a získať ich pre zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi.
•  Znalosti a informácie sú základom bezpečného konania. Úzky kontakt
   a spolupráca so zmluvnými partnermi a úradmi uisťuje naše plány.
•  Podnik dáva zamestnancom možnosť kvalifikácie a profesionálneho rastu s
   cieľom podpory ich motivácie a angažovanosti.

Poprad, 27.2.2013