• Schüle Slovakia Politika podniku

Politika podniku

Politika Schüle Slovakia


Náš systém riadenia slúži na to, aby sme boli úspešní na trhu a plnili požiadavky našich zákazníkov. To znamená, že sa snažíme konať hospodárne a efektívne, pričom sa chceme vyvarovať chybám. Slabé miesta a riziká sa snažíme včas odhaliť a odstrániť účinnými opatreniami. Systém riadenia neustále vyvíjame a zlepšujeme.

Perspektíva u zákazníkov

Podnik riadime z pohľadu zákazníkov a trhu.

•    Kvalita je pre nás komplexné plnenie požiadaviek a prianí našich zákazníkov.
•    Dodržiavanie dohôd a termínov má pritom rozhodujúci význam pre našu dôveryhodnosť.
•    Naši zákazníci posudzujú v konečnom dôsledku kvalitu našej práce.
•    Neustálou optimalizáciou našich postupov a činností chceme riziká nekvalitných výrobkov, environmentálne vplyvy a riziká bezpečnosti práce včas odhaliť, zhodnotiť a pomocou účinných opatrení odstrániť alebo obmedziť.

Hospodárska perspektíva

Podnik riadime tak, aby sa podľa možností zlepšoval hospodársky výsledok.

•    Predchádzanie a prevencia voči chybám má prioritu pred následným odstraňovaním nedostatkov.
•    Pri zohľadnení hospodárnosti chceme používať čo najlepšie technológie, aby sme zabezpečili požadovanú kvalitu, obmedzili environmentálne vplyvy a zaistili bezpečnosť práce našich zamestnancov a pritom znižovali náklady.
•    Dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidelne hodnotíme.

Perspektíva zamestnancov a spoločnosti

Zamestnanci plnia ciele hospodárskej perspektívy a perspektívy u zákazníkov.

•    Všetci naši zamestnanci sú súčasťou systému riadenia. Pochopenie a prijatie úloh, cieľov a opatrení pre zlepšenie organizácie procesov a kvality výrobkov, ako aj čerpanie poznatkov z minulosti vedúcimi pracovníkmi, je predpokladom nášho úspechu.
•    Poznanie environmentálnych aspektov, ich vplyvov a bezpečnostných a zdravotných rizík nás zaväzuje voči našim zamestnancom a voči spoločnosti k aktívnej ochrane životného prostredia a k aktívnej prevencii v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
•    Informovanosťou a školeniami chceme zvýšiť zmysel zamestnancov pre ekologické konanie a získať ich pre zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi.
•    Znalosti a informácie sú základom bezpečného konania. Úzky kontakt a spolupráca so zmluvnými partnermi a úradmi uisťuje naše plány.
•    Podnik dáva zamestnancom možnosť kvalifikácie a profesionálneho rastu s cieľom podpory ich motivácie a angažovanosti.

Poprad, 14.3.2012

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok